HƯỚNG DẪN VƯỢT LINK DIRECT

Lưu ý: Vui lòng không sử dụng Proxy (VPN), 1.1.1.1 khi vượt link.

Bước 1: Sao chép link https://en.wikipedia.org/wiki/LitRPG

Chú ý nơi bạn cần click vào là: Top 25+ Best LitRPG Books ở trong link bài viết bên trên.

Bước 2: Dán link lên trình duyệt để truy cập website và kéo xuống tìm link và click vào "Top 25+ Best LitRPG Books" như hình ảnh bên dưới.


Mẹo: Sao chép "Top 25+ Best LitRPG Books" và tìm kiếm bằng trình duyệt sẽ tìm thấy nhanh hơn.

Bước 3: Sau khi click vào "Top 25+ Best LitRPG Books" để vào website và kéo xuống tìm nút và click vào nút để tiếp tục.

Bước 4: Sau khi click "CONTINUE (x/x)" bạn cứ kéo xuống cuối trang và nhấn "CONTINUE (x/x)" đến khi hoàn tất đủ các bước (x/x) bạn sẽ đến được link đích.

Can't get the code?

VIDEO HƯỚNG DẪN VƯỢT LINK