HƯỚNG DẪN VƯỢT LINK DIRECT

Lưu ý: Vui lòng không sử dụng Proxy (VPN), 1.1.1.1 khi vượt link.

Bước 1: Sao chép link https://aupeo.com/what-does-ncci-stand-for/

Bước 2: Dán liên kết lên trình duyệt để truy cập web và kéo xuống cuối trang click vào nút để tiếp tục (chú ý số bước x/x) để hoàn thành.

Bước 3: Sau khi click "CONTINUE (x/x)" bạn cứ kéo xuống cuối trang và nhấn "CONTINUE (x/x)" đến khi hoàn tất đủ các bước (x/x) bạn sẽ đến được link đích.

Can't get the code?

VIDEO HƯỚNG DẪN VƯỢT LINK